Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Krajina útulná

1999 - současnost

krajina útulná Tento projekt je jakousi červenou nití, která vede celým naším působením v Jindřichovicích. Krajina vyžaduje dlouhodobou péči, přejeme-li si, aby byla skutečně útulná. A zasazení do útulné krajiny je zase to, co dává ostatním projektům, jako například Žijící skanzen, mnohem hlubší smysl...

V roce 1999 jsme koupili dům č.p. 12 na konci vesnice, který dnes tvoří střed areálu "Žijícího skanzenu". Dům byl v roce 1999 v dezolátním stavu (přezdívalo se mu "dům hrůzy"), takže bylo potřeba ho začít opravovat. Ale stejně tak byla v zoufalém stavu i krajina kolem něho. Krajina, která byla dříve intenzivně pomocí chemie a těžké techniky zemědělsky využívaná a poté náhle ponechána ladem, takže louky zarostly kopřivami, bodláky, celíky zlatobýly, apod. Když jsem do nich poprvé vjel s koňskou sekačkou, zmizel v bujném porostu celý kůň přede mnou, takže z něj byl vidět jen ocas.

Nejprve bylo třeba zajistit potřebné pozemky, což se postupně podařilo. Určitou část pozemků – hlavně zahradu, pole a prales koupilo přímo občanské sdružení Lunaria, na větší plochy luk jsme však neměli peníze a tak jsme si je pouze dlouhodobě pronajali. Díky tomu jsme mohli hned od roku 1999 začít s projektem "Krajina útulná", jehož cílem bylo a je vrátit krajině její druhovou rozmanitost, vyváženost mezi kulturní a "divokou" krajinou, lidské měřítko i ekologickou stabilitu.

krajina útulná Začali jsme s pravidelným sečením, poté jsme zorali část luk a do těchto míst (celkem 0,5ha) jsme vyseli bylino-travní směs semen šitou na míru této lokalitě od Planty naturalis. Tento pokus se ukázal být úspěšným, na těchto místech se usadilo pestré květnaté společenstvo a proto jsme v roce 2009 zorali už 3ha louky, kde stále převládal ruderální charakter travního porostu a na jaře 2010 jsme vyseli čtyři typy bylino-travních směsí od Planty naturalis – na většinu louky mezofytní květnatou louku, do podmáčených míst vlhkou louku, na suchý hřbítek naopak výsušnou stráňku a k okraji pralesa květnatý podrost do stínu. Moc se těšíme, až celá louka rozkvete...

krajina útulná Kolem luk jsme vysázeli meze a kolem cest i aleje – celkem asi 2000 stromků a keřů. Kolem domu jsme sázeli stromky a keře ovocné (u stromků zejména původní odrůdy a vysokokmeny), dále ve volné krajině to pak byly stromky a keře lesní. Na zamokřených místech jsme vybudovali několik menších vodních ploch, které jsou nyní domovem mnoha druhů obojživelníků (už tam máme i čolky) a hmyzu, tvoří však zajímavý biotop i pro další druhy živočišných a rostlinných organismů. Na loukách je to pět tůní, tři větší rybníčky však vznikly i v našem skoro dva hektary velkém pralese, který ponecháváme v přírodním stavu bez zásahů (jen jsme do něj vysadili asi tři desítky jedliček a ochránili je proti zvěři).

V roce 2010 jsme postavili dřevěnou ohradu pro kozy, které tak získaly pěknou pastvinu a na oplátku se starají o její kulturní vzhled a biodiverzitu. Pastvou potlačují plevele a louka kolem větrného mlýna tak dotváří příjemně působící krajinný ráz. Pasoucí se kozy jsou navíc zejména pro děti vítanými "živými exponáty" skanzenu.

krajina útulná Hned vedle pastviny, na rozcestí u kraje lesa stál dlouhá léta opuštěný kámen – podstavec pod křížek, který už před desetiletími kdosi odnesl... V roce 2009 jsme symbolicky na "Dušičky" uspořádali setkání lidí z místa, duchovních, ale i skupinek ze západních Čech a jižní Moravy, které mají zkušenosti s obnovou místního dědictví. Kámen a jeho okolí jsme vyčistili a poté večer debatovali nad tím, jak bychom pomníček mohli obnovit. Shodli jsme se na tom, že budeme hledat "ekumeničtější" symboly, než byl původní katolický kříž, protože v dnešní době je duchovno mnohem širším pojmem, než bylo dříve. A chceme, aby tento pomníček něco říkal pokud možno všem duchovně hledajícím, kteří v této krajině pracují a nebo jí procházejí. Jak se nám to podařilo, už posuďte sami – na základě konsensu, ke kterému došlo při veřejné debatě, místní umělci pomníček opravili a v květnu roku 2010 jsme ho slavnostně odhalili. Nechybělo při tom ani hudebně-taneční vystoupení dětí z našeho kroužku Ledňáček...

Celé pozemky obhospodařujeme převážně ručně a za pomoci koňské techniky (koňská sekačka, obracák, pohrabáč i žebřiňák), čímž se celá krajina i s hospodářskými zvířaty (koně, kráva, kozy) stává nezbytným doplňkem a zázemím "Žijícího skanzenu". Bohužel v souvislosti s velmi intenzivními stavebními pracemi na skanzenu teď nebylo tolik času na ruční péči o krajinu a museli jsme sáhnout i po traktorové sekačce. Po dokončení areálu skanzenu se však k ručnímu obhospodařování rádi vrátíme.

Majitelé luk v roce 2006 potřebovali náhle hotové peníze a my jsme stáli před úkolem sehnat finance na odkoupení těchto pozemků. V tom momentě výrazně pomohl Český svaz ochránců přírody, konkrétně Rada národního pozemkového spolku s programem Místo pro přírodu. Protože jsme jako sdružení pečující o určitou část krajiny splňovali všechny podmínky, stali jsme se registrovaným Pozemkovým spolkem. A Rada schválila i uvolnění peněžních prostředků ze sbírky na výkupy pozemků a tak ČSOP koupil od původních vlastníků louky a pastviny, na nichž dlouhodobě hospodaříme. O dva roky později k nim pak přibylo i 1,5 hektaru krásného svahového lesa s přirozenou dřevinnou skladbou. Tím se sice ČSOP stal vlastníkem těchto pozemků, na základě pravidel pro pozemkové spolky však nadále krajinu užívá, obhospodařuje i chrání naše sdružení. Tentokrát však už s naprostou jistotou do budoucna, že celých 14,5 hektaru je bezpečně ochráněno vlastnickými právy.

Projekt finančně podpořili (celkové náklady se pohybují kolem 250 tis. Kč ročně):

V dřívějších letech:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústí nad Labem
 • Liberecký kraj
 • paní J. Nohová, Praha
 • Magda Andresová
 • Růžena Šandová, Kaplice

V roce 2009:

 • Liberecký kraj
 • Nadace Partnerství v rámci programu Strom života, jehož generálním partnerem je Skanska
 • Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP
 • Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity
 • Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)
 • Obec Jindřichovice pod Smrkem

V roce 2010:

 • Nadace Partnerství v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
 • Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP
 • Nadace Via z prostředků programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů
 • Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity
 • Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

Spoluorganizováním dobrovolníků pro Týdny pro les:

 • Hnutí Duha

Výkupem pozemků od bývalých majitelů a tím zajištění kontinuální péče o louky a les i do budoucna:

 • Český svaz ochránců přírody z programu Místo pro přírodu v rámci podpory Pozemkových spolků

Prohlídka skanzenu

Od dubna do září je otevřeno vždy od úterý do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Ve všedních dnech mimo prázdniny však doporučujeme i malým výpravám ohlásit se předem. Ohlášení u větších skupin je potřeba vždy. Pro skupiny je možné také domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. Děkujeme

...