Žijící skanzen

v Jindřichovicích pod Smrkem

Projekt: Krajina útulná

1999 - současnost

krajina útulná Tento projekt je jakousi červenou nití, která vede celým naším působením v Jindřichovicích. Krajina vyžaduje dlouhodobou péči, přejeme-li si, aby byla skutečně útulná. A zasazení do útulné krajiny je zase to, co dává ostatním projektům, jako například Žijící skanzen, mnohem hlubší smysl...

V roce 1999 jsme koupili dům č.p. 12 na konci vesnice, který dnes tvoří střed areálu "Žijícího skanzenu". Dům byl v roce 1999 v dezolátním stavu (přezdívalo se mu "dům hrůzy"), takže bylo potřeba ho začít opravovat. Ale stejně tak byla v zoufalém stavu i krajina kolem něho. Krajina, která byla dříve intenzivně pomocí chemie a těžké techniky zemědělsky využívaná a poté náhle ponechána ladem, takže louky zarostly kopřivami, bodláky, celíky zlatobýly, apod. Když jsem do nich poprvé vjel s koňskou sekačkou, zmizel v bujném porostu celý kůň přede mnou, takže z něj byl vidět jen ocas.

Nejprve bylo třeba zajistit potřebné pozemky, což se postupně podařilo. Určitou část pozemků – hlavně zahradu, pole a prales koupilo přímo občanské sdružení Lunaria, na větší plochy luk jsme však neměli peníze a tak jsme si je pouze dlouhodobě pronajali. Díky tomu jsme mohli hned od roku 1999 začít s projektem "Krajina útulná", jehož cílem bylo a je vrátit krajině její druhovou rozmanitost, vyváženost mezi kulturní a "divokou" krajinou, lidské měřítko i ekologickou stabilitu.

krajina útulná Začali jsme s pravidelným sečením, poté jsme zorali část luk a do těchto míst (celkem 0,5ha) jsme vyseli bylino-travní směs semen šitou na míru této lokalitě od Planty naturalis. Tento pokus se ukázal být úspěšným, na těchto místech se usadilo pestré květnaté společenstvo a proto jsme v roce 2009 zorali už 3ha louky, kde stále převládal ruderální charakter travního porostu a na jaře 2010 jsme vyseli čtyři typy bylino-travních směsí od Planty naturalis – na většinu louky mezofytní květnatou louku, do podmáčených míst vlhkou louku, na suchý hřbítek naopak výsušnou stráňku a k okraji pralesa květnatý podrost do stínu. Moc se těšíme, až celá louka rozkvete...

krajina útulná Kolem luk jsme vysázeli meze a kolem cest i aleje – celkem asi 2000 stromků a keřů. Kolem domu jsme sázeli stromky a keře ovocné (u stromků zejména původní odrůdy a vysokokmeny), dále ve volné krajině to pak byly stromky a keře lesní. Na zamokřených místech jsme vybudovali několik menších vodních ploch, které jsou nyní domovem mnoha druhů obojživelníků (už tam máme i čolky) a hmyzu, tvoří však zajímavý biotop i pro další druhy živočišných a rostlinných organismů. Na loukách je to pět tůní, tři větší rybníčky však vznikly i v našem skoro dva hektary velkém pralese, který ponecháváme v přírodním stavu bez zásahů (jen jsme do něj vysadili asi tři desítky jedliček a ochránili je proti zvěři).

V roce 2010 jsme postavili dřevěnou ohradu pro kozy, které tak získaly pěknou pastvinu a na oplátku se starají o její kulturní vzhled a biodiverzitu. Pastvou potlačují plevele a louka kolem větrného mlýna tak dotváří příjemně působící krajinný ráz. Pasoucí se kozy jsou navíc zejména pro děti vítanými "živými exponáty" skanzenu.

krajina útulná Hned vedle pastviny, na rozcestí u kraje lesa stál dlouhá léta opuštěný kámen – podstavec pod křížek, který už před desetiletími kdosi odnesl... V roce 2009 jsme symbolicky na "Dušičky" uspořádali setkání lidí z místa, duchovních, ale i skupinek ze západních Čech a jižní Moravy, které mají zkušenosti s obnovou místního dědictví. Kámen a jeho okolí jsme vyčistili a poté večer debatovali nad tím, jak bychom pomníček mohli obnovit. Shodli jsme se na tom, že budeme hledat "ekumeničtější" symboly, než byl původní katolický kříž, protože v dnešní době je duchovno mnohem širším pojmem, než bylo dříve. A chceme, aby tento pomníček něco říkal pokud možno všem duchovně hledajícím, kteří v této krajině pracují a nebo jí procházejí. Jak se nám to podařilo, už posuďte sami – na základě konsensu, ke kterému došlo při veřejné debatě, místní umělci pomníček opravili a v květnu roku 2010 jsme ho slavnostně odhalili. Nechybělo při tom ani hudebně-taneční vystoupení dětí z našeho kroužku Ledňáček...

Celé pozemky obhospodařujeme převážně ručně a za pomoci koňské techniky (koňská sekačka, obracák, pohrabáč i žebřiňák), čímž se celá krajina i s hospodářskými zvířaty (koně, kráva, kozy) stává nezbytným doplňkem a zázemím "Žijícího skanzenu". Bohužel v souvislosti s velmi intenzivními stavebními pracemi na skanzenu teď nebylo tolik času na ruční péči o krajinu a museli jsme sáhnout i po traktorové sekačce. Po dokončení areálu skanzenu se však k ručnímu obhospodařování rádi vrátíme.

Majitelé luk v roce 2006 potřebovali náhle hotové peníze a my jsme stáli před úkolem sehnat finance na odkoupení těchto pozemků. V tom momentě výrazně pomohl Český svaz ochránců přírody, konkrétně Rada národního pozemkového spolku s programem Místo pro přírodu. Protože jsme jako sdružení pečující o určitou část krajiny splňovali všechny podmínky, stali jsme se registrovaným Pozemkovým spolkem. A Rada schválila i uvolnění peněžních prostředků ze sbírky na výkupy pozemků a tak ČSOP koupil od původních vlastníků louky a pastviny, na nichž dlouhodobě hospodaříme. O dva roky později k nim pak přibylo i 1,5 hektaru krásného svahového lesa s přirozenou dřevinnou skladbou. Tím se sice ČSOP stal vlastníkem těchto pozemků, na základě pravidel pro pozemkové spolky však nadále krajinu užívá, obhospodařuje i chrání naše sdružení. Tentokrát však už s naprostou jistotou do budoucna, že celých 14,5 hektaru je bezpečně ochráněno vlastnickými právy.

Projekt finančně podpořili (celkové náklady se pohybují kolem 250 tis. Kč ročně):

V dřívějších letech:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústí nad Labem
 • Liberecký kraj
 • paní J. Nohová, Praha
 • Magda Andresová
 • Růžena Šandová, Kaplice

V roce 2009:

 • Liberecký kraj
 • Nadace Partnerství v rámci programu Strom života, jehož generálním partnerem je Skanska
 • Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP
 • Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity
 • Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)
 • Obec Jindřichovice pod Smrkem

V roce 2010:

 • Nadace Partnerství v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP
 • Český svaz ochránců přírody v rámci programu rozvoje pozemkových spolků finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP
 • Nadace Via z prostředků programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů
 • Český svaz ochránců přírody z programu Ochrana biodiverzity
 • Úřad práce Liberec (financováním mezd pracovníků na veřejně prospěšné práce)

Spoluorganizováním dobrovolníků pro Týdny pro les:

 • Hnutí Duha

Výkupem pozemků od bývalých majitelů a tím zajištění kontinuální péče o louky a les i do budoucna:

 • Český svaz ochránců přírody z programu Místo pro přírodu v rámci podpory Pozemkových spolků

Prohlídka skanzenu

Od října do konce března máme již zavřeno. Otevíráme opět 1.4.2018. Je však možné po telefonické dohodě pro větší skupiny domluvit pobyt, exkurzi, řemeslný, výtvarný, hudební či ekologický program na míru. 

...